No.4 SBD: 141
Điểm bình chọn: 110
SBD: 257
Điểm bình chọn: 227
SBD: 188
Điểm bình chọn: 262
SBD: 362
Điểm bình chọn: 176
No.5 SBD: 232
Điểm bình chọn: 107
No.6 SBD: 474
Điểm bình chọn: 101
No.7 SBD: 423
Điểm bình chọn: 79
No.8 SBD: 429
Điểm bình chọn: 72
No.9 SBD: 511
Điểm bình chọn: 47
No.10 SBD: 551
Điểm bình chọn: 42
No.11 SBD: 104
Điểm bình chọn: 33
No.12 SBD: 123
Điểm bình chọn: 27
No.13 SBD: 241
Điểm bình chọn: 5
No.14 SBD: 129
Điểm bình chọn: 2
No.15 SBD: 264
Điểm bình chọn: 2
No.16 SBD: 100
Điểm bình chọn: 1