Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Số báo danh: 257
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0