Họ và tên: Nguyễn Thị Đào ( Y Na)
Số báo danh: 529
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0