Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Loan
Số báo danh: 493
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0