Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Phượng
Số báo danh: 476
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0