Họ và tên: Vũ Thị Thương
Số báo danh: 197
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0