Họ và tên: Nguyễn Ngọc Mười
Số báo danh: 180
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0