Họ và tên: Nguyễn Hữu Phúc Tiến
Số báo danh: 140
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc trẻ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0