Họ và tên: Lê Thị Thanh Tuyền
Số báo danh: 137
Giới thiệu: Dòng nhạc dự thi: Dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0